สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 ในระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) หลักสูตร 4 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก 
ปัจจุบันไม่มีการเปิดสอนระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี คงเหลือแต่หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยสาขาวิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 และได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา