ปรัชญา

เทคโนโลยีการประมงเปนศาสตรแหงการบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยี ในการพัฒนา คุณภาพและเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ