ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับรางวัลดีเด่น อันดับที่ 2 ประเภทบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2560 จากผลงานเรื่อง “การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ระยะโพสลาวา 2 ถึง 15 ด้วยอาหารมีชีวิตที่ต่างกัน” โดย จีราวัฒน์ ฉายากุล, รุ่งทิวา คงมณี พิชญา ชัยนาค และสุวณิช ชัยนาค

 

1

 A2