ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Shrimp Culture in Andaman Region โครงการการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากจังหวัด Ca Mau ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้งมากที่สุดในประเทศเวียดนาม และนำเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562

Image00022

 

Image00004

Image00005

Image00006

Image00007

Image00009

Image00003

Image000010

Image00002

Image00026