นายสุรวัฒน์  จริงจิตร
ผศ.ดร. สุวณิช ชัยนาค
ผศ. สุทิพย์ จีนาวุธ
ดร.ภัทริดา เริงจิตร
16 พฤศจิกายน 2559